4o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

Η Αθήνα ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
Athens, european capital for the Social Solidarity Economy

UniverSSE 2017

| For English scroll down |

Μια συνάντηση βιώσιμων εναλλακτικών στο τοπίο της κρίσης

Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο). Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας θα γνωρίσουμε όλο το σύμπαν μιας οικονομικής και κοινωνικής πρακτικής που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του διεθνούς δημόσιου διαλόγου. Σε όλον τον κόσμο:

Πάνω από 1 δισ. άνθρωποι είναι μέλη συνεταιρισμών.
Οι συνεταιρισμοί έχουν δημιουργήσει πάνω από 100 εκατ. θέσεις εργασίας (20% περισσότερες από τις πολυεθνικές εταιρείες) και υποστηρίζουν πάνω από 270 εκατ. θέσεις εργασίας (κυρίως μεμονωμένων παραγωγών).
Πάνω από 3 δισ. άνθρωποι (ο μισός πληθυσμός του πλανήτη) είναι κοινωνικά ασφαλείς χάρη σε συνεταιρισμούς.
Στην Ευρώπη, πάνω από 160 εκατ. πολίτες είναι μέλη σε 2 εκατομμύρια συνεργατικά εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο. (το 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων), που δίνουν εργασία σε περισσότερα από 15,5 εκατ. άτομα.
Στην Ελλάδα ειδικότερα, αν και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, τα εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δημιούργησαν παραδείγματα και εφάρμοσαν εναλλακτικές στην οργάνωση της οικονομικής τους δραστηριότητας, που αποδείχτηκαν ανθεκτικά απέναντι στην κρίση. Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία δεν έρχεται να δώσει προσωρινές απαντήσεις στο σύμπτωμα, δηλαδή τις πρωτοφανείς συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση, αλλά αποτελεί μια προσπάθεια για συνολική απάντηση στις αιτίες που μας έφεραν ως εδώ. Με αυτή την έννοια η αύξηση της ορατότητας τέτοιων εγχειρημάτων, η δικτύωση και η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας και η συζήτηση πάνω σε πετυχημένα παραδείγματα από όλη την Ευρώπη, έχουν ενδιαφέρον για όσο κόσμο σήμερα αναζητεί βιώσιμες εναλλακτικές στον τρόπο που παράγει, που καταναλώνει και δουλεύει.

Στο Universse2017 συμμετέχουν 30 αποστολές από όλη την Ευρώπη, συνεργατικά σχήματα και συνεταιρισμοί από όλη την Ελλάδα, αυτοοργανωμένες δομές, ακτιβιστές-τριες, οικονομολόγοι και διανοητές. Οι 40 ανοιχτές συζητήσεις ταξινομούνται σε 6+1 θεματικές:

Μορφές, πεδία και οπτικές της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και του συνεργατισμού
Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή με φόντο την κλιματική αλλαγή.
Πρακτικές Κ.ΑΛ.Ο στην κοινωνική ένταξη με έμφαση στο προσφυγικό ζήτημα
Κοινωνική καινοτομία: Έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση και εργαλεία για την Κ.ΑΛ.Ο.
Κοινά: Προσεγγίσεις και πρακτικές σε ψηφιακά, φυσικά, αστικά, πολιτιστικά
Δημόσιες πολιτικές ( αυτοδιοίκηση, εθνικές, ευρωπαϊκές ) για την Κ.ΑΛ.Ο: Ποιες, από ποιους, για ποιους;
Ελεύθερη Ζώνη
Την οργάνωση του Universse 2017 έχουν αναλάβει οι:

Dock – Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία
Κόμβος για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία
Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας
Συντονισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αθήνας
H Εφημερίδα των Συντακτών – ΕφΣυν
Πανελλαδικό Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων
Και από την Θεσσαλονίκη οι:

Πρω.σ.κ.αλ.ο. – Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Λαϊκό Πανεπιστήμιο για την Κ.ΑΛ.Ο.
Συνδιοργανωτής του Συνεδρίου είναι η πανευρωπαϊκή δικτύωση RIPESS EU – Solidarity Economy Europe

https://universse2017.org/
mail: info@universse2017.org

ΕΝ

Athens, european capital for the Social Solidarity Economy

UniverSSE 2017

4th European Congress for Social Solidarity Economy

9th-11th of June, Agricultural University of Athens

For two days in June (9/06-11/06) Athens becomes the european capital for the Social Solidarity Economy (SSE). At the Agricultural University of Athens we’ll meet the universe of a socioeconomic practice, which in the last few years has prevailed in the global public discourse. Throughout the world:
• More than a billion people are members in co-operatives.
• These co-ops have created more than 100 million jobs (20% more than multinational corporations) and they sustain more than 270 million jobs (predominantly of individual producers).
• More than 3 billion people (half of the world’s population) are socially secure due to co-ops.
• In Europe, more than 160 million citizens are members in 2 million SSE co-operative ventures (that is 10% of european businesses).
In Greece in particular, even though we’re still at the beginning, SSE ventures have set up examples and tried alternative ways to organize their economic activity, which have proved resilient against the economic crisis. Social Solidarity Economy is not a temporary treat for the symptom, that is the unprecedented conditions brought by the economic crisis. It is rather an effort to give a comprehensive answer to the question of what brought us here. In this sense, increasing the visibility of such ventures, networking, exchanging experiences and expertise, discussing on successful examples from all over Europe, are all of great interest to those who seek viable alternatives to produce, consume and work.

Thirty delegations from Europe, co-operatives from all over Greece, self-organized structures, activists, economists and intellectuals will meet in UniverSSE 2017. The forty open discussions fall under 6+1 thematic groups:

- Forms, scope and visions of SSE and cooperativism.
- Responsible production and consumption in view of climate change.
- SSE practices regarding social inclusion, emphasising on the refugee issue.
- Social Innovation: Research, technology, education and tools for the SSE.
- Commons: Practices and approaches
- Public Policy for the SSE (local, national, european)
- Free Zone
UniverSSE 2017 is organised by the following groups from Greece:

Dock ‘Social Solidarity Economy Cooperative Zone’
Hub (Komvos) for the Social Economy, Innovation and Empowerment
Festival for Solidarity and Cooperative Economy
Coordination of KOINSEP in Athens
Coordination of solidarity schools
Efimerida ton Syntakton – EfSyn (Journalists Paper)
Pro.s.k.al.o.
Popular University for SSE.
Co-promotion by RIPESS EU – Solidarity Economy Europe


Web: https://universse2017.org/
mail: info@universse2017.org